Chứng nhận & Giải thưởng

SRE ISO 14001-AJAEU/21/16627

SRE ISO 14001-AJAEU/21/16627

SRE ISO 45001 – AJAEU/21/16633

SRE ISO 45001 – AJAEU/21/16633

SRE ISO 9001 – VN006949

SRE ISO 9001 – VN006949

SRE EN 1090:1 & 3 – 1370-CPR-1934

SRE EN 1090:1 & 3 – 1370-CPR-1934

SRE EN 1090:1 & 2 – 1370-CPR-1933

SRE EN 1090:1 & 2 – 1370-CPR-1933

SRE ISO 3834-2-2006

SRE ISO 3834-2-2006